Hải sản tại Rockville

765 Rockville Pike Ste F-G

Rockville, MD 20852
(301) 978-7988

CountryBoil_1.JPG

Kết hợp 1

$59.99

Lựa chọn Cua Tuyết 1 hoặc Cua Dungeness

1/2 lb Tôm không đầu

1/2 lb Trai

với ngô và khoai tây

CountryBoil2-3.JPG

Kết hợp 2

$99.99

Lựa chọn 1 lb Cua Tuyết hoặc Cua Dungeness

1 lbTôm không đầu

1 lb Crawfish

với ngô và khoai tây

IMG_4911.jpeg

Kết hợp 3

$159.99

Lựa chọn 2 lbs Cua Tuyết hoặc Cua Dungeness

1 Đuôi Tôm Hùm

1 lb Tôm không đầu

với 2 bắp và 2 khoai tây